Όροι Χρήσης

1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο παρών ιστότοπος (www.osteocare.gr) αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» και το διακριτικό τίτλο «Πεταλούδα». Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου συνάδουν άμεσα με την προώθηση των καταστατικών σκοπών του ανωτέρω σωματείου, οι οποίοι συνίστανται στα ακόλουθα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού: Σκοπός του σωματείου είναι η ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα της οστεοπόρωσης και της οστεοαρθρίτιδας στην Ελλάδα, η παροχή υποστήριξης, πληροφοριών και συμβουλών σε ανθρώπους που πάσχουν από οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα και άλλες σκελετικές παθήσεις και το οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να λαμβάνουν πληροφόρηση για ιατρικά θέματα με κοινωνικές προεκτάσεις, η διάδοση των πλέον σύγχρονων πληροφοριών (σε όλους τους ενδιαφερόμενους) σχετικά με τις τρέχουσες μεθόδους πρόληψης και θεραπείας καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχα σωματεία και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Η χρήση της ιστοσελίδας www.osteocare.gr του μη κερδοσκοπικού Συλλόγου «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας του, τους οποίους παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τους Γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας παρακαλείσθε να διακόψετε την χρήση της.

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει πληροφορίες ιατρικής φύσεως που έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν είναι εξαντλητικές και δε δύνανται επ’ ουδενί να υποκαταστήσουν τη συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία του προσωπικού σας ιατρού.

Η χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας www.osteocare.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικους επιτρέπεται μόνο με την ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους.

2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε, να ανανεώνει ή να καταργεί τμήμα ή το σύνολο των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων παροχής των υπηρεσιών του. Ενόψει τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει, κάθε φορά, το περιεχόμενο των συγκεκριμένων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της πλοήγησης/χρήσης στον παρόντα ιστότοπο, ακόμη και μετά την τυχόν διενέργεια τροποποιήσεων, ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων αυτών όρων.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και η σχετική πρόσβαση ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς για την πληρωμή των οποίων βαρύνεται αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου ο επισκέπτης/χρήστης. 

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, μονομερώς και κατά βούληση, προσωρινά ή μόνιμα, εν μέρει ή εν όλω, τις υπηρεσίες που παρέχει και τον τρόπο λειτουργίας αυτών, άνευ προειδοποιήσεως προς τους επισκέπτες/χρήστες.

5.ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας www.osteocare.gr  μπορούν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση τους ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα ή / και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και / ή την ποιότητα των περιεχομένων στις εν λόγω ιστοσελίδες. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί ιδιοκτησία του Συλλόγου «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα ονόματα, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα, λογότυπα, εικόνες, βίντεο, εμπορικά σήματα και εν γένει όλα τα αρχεία αυτού του ιστότοπου καθώς και τα κατατεθειμένα σήματα και τα σήματα υπηρεσιών προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και η έκθεσή τους στην ιστοσελίδα «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, downloading, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του παρόντος ιστοτόπου.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική, και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Τα άρθρα ιατρικού περιεχομένου που έχουν συνταχθεί από ιατρούς – συνεργάτες του Συλλόγου, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία των συντακτών τους, το δικαίωμα ωστόσο δημοσιεύσεως παραχωρείται στον παρόντα ιστότοπο. Καθ’ όμοιο τρόπο, τα κείμενα που αποτυπώνουν προσωπικές ιστορίες/μαρτυρίες γυναικών (μελών ή εθελοντριών του Συλλόγου) με εμπειρία κάποιου σκελετικού προβλήματος και οι συνοδεύουσες αυτά προσωπικές φωτογραφίες των εν λόγω φυσικών προσώπων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους, η παρούσα ωστόσο ιστοσελίδα ασκεί το δικαίωμα δημοσιεύσεώς τους, κατά ρητή παραχώρηση και συγκατάθεσή τους προς τούτο.

7.ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, και ιδιαίτερα στο νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993),  χορηγεί στον επισκέπτη/χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες οι επισημειώσεις, που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) ο επισκέπτης/χρήστης δε δύναται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν ή μετά από προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια του παρόντος ιστότοπου.

8.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ (DISCLAIMER)

8.1Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί ευθύνης διαδικτύου

Η παρούσα ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια αυτού και την απουσία ενδεχόμενων σφαλμάτων. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, και συνακόλουθα δεν ευθύνεται (ούτε καν εξ αμελείας) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την χρήση του παρόντος ιστότοπου, καθότι, ως ήδη ελέχθη, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει πάντα να αναζητά τη συμβουλή και γνώση του προσωπικού του ιατρού για τη λήψη απόφασης σε συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα. Επίσης, ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας προκληθεί σε επισκέπτες/χρήστες του ή τρίτους, από αιτία που ανάγεται στη λειτουργία ή μη, τη χρήση του ιστότοπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Περαιτέρω, η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Επομένως, ο ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές ή φθορές οιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του. Άλλωστε, μολονότι ο παρών ιστότοπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς πλοήγησης των επισκεπτών/χρηστών στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του, υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, δε δύναται σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί ότι το ίδιο το site ή οιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή έτερα επιζήμια συστατικά.

8.2 ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.osteocare.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες του εσωτερικού , ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/ και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή / και παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη κάθε είδους στην ιστοσελίδα , στον Σύλλογο ή σε οποιοδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.osteocare.gr αποδέχονται ότι δε θα την χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση , αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, εκβιαστικό , σκανδαλώδες , πορνογραφικό , αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ρατσιστικό , εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη ν νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, μιμείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή προβαίνει σε ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη ή παραπλανεί αναφορικά με την σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη/χρήστη με κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο , περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά ως τακτικό ή αρωγό μέλος στο Σύλλογο ή να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά μία δωρεά κατά τα ανωτέρω, συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον παρόντα ιστότοπο στις σχετικές φόρμες επικοινωνίας και β) να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη, στην περίπτωση που ο χρήστης δώσει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που θα του ζητηθούν.

8.3 Διαφήμιση

Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, που ενυπάρχουν σε αυτόν. Αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των διαφημίσεων είναι ο διαφημιζόμενος. Η ιστοσελίδα δεν έχει, δε, καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

9.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (PRIVACY POLICY)

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται η κείμενη εθνική νομοθεσία, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από επεξεργασία, καθώς και οι συναφείς διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου (Εναρμονισμένα με τον κανονισμό ΕΕ2016/679 (GDPR).

Κατά την επίσκεψη των επισκεπτών/χρηστών στην ιστοσελίδa www.osteocare.gr προκειμένου να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, στο forum ή στο chat, είναι πιθανό να ζητηθεί να δηλώσουν τα στοιχεία που τους αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.osteocare.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

H ιστοσελίδα www.osteocare.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια υπηρεσία της, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο συναλλασσόμενος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν οι επισκέπτες/χρήστες οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.osteocare.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση από τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα. Θα χρησιμοποιηθούν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα (εφόσον υπάρχει) για τις αντίστοιχες υπηρεσίες και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών , δε διατίθενται σε τρίτους.

Η ιστοσελίδα www.osteocare.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών.

Ο εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες του www.osteocare.gr έχει δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση, διόρθωση, διαγραφή και μεταφορά των δεδομένων του οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας με τον Σύλλογο στο info@osteocare.gr.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον ιστότοπο και την φυσική έδρα του Συλλόγου. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχει. Ο Σύλλογος δεν είναι υπεύθυνος για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων διαδικτυακών τόπων και συνιστάται στους επισκέπτες/χρήστες να διαβάζουν την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτονται ώστε να έχουν πλήρη γνώση των κανόνων και όρων της περιήγησης τους και κατ’ επέκταση της ασφάλισης των δεδομένων τους.

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει ο παρών ιστότοπος , είναι τα ακόλουθα:

1.Εγγραφή τακτικού μέλους

Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Σύλλογο ως τακτικό μέλος ζητούνται τα εξής υποχρεωτικά στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας: Ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο – Διεύθυνση φυσικού προσώπου – Πόλη – ΤΚ – Νομός – Σταθερό Τηλέφωνο – κινητό – e-mail – ημερομηνία γέννησης– Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας (αν δεν επιλεγεί η εναλλακτική της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό). Τα περί ων ο λόγος στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ιστότοπου. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους και δε θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους για οιονδήποτε σκοπό.

2.Εγγραφή αρωγού μέλους ή πραγματοποίηση δωρεάς προς το Σύλλογο

Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Σύλλογο ως αρωγό μέλος προς το σκοπό οικονομικής ενισχύσεως του έργου του Συλλόγου, ή για τη διενέργεια δωρεάς προς τον αυτό σκοπό, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων στη διατιθέμενη φόρμα: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου – Διεύθυνση φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού προσώπου – Πόλη – ΤΚ – Νομός – Τηλέφωνο – e-mail –Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας (αν δεν επιλεγεί η εναλλακτική της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό). Τα περί ων ο λόγος στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ιστότοπου. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους και δε θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους για οιονδήποτε σκοπό.

3.Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Η χρήση πιστωτικής κάρτας από τον επισκέπτη/χρήστη για τους ανωτέρω σκοπούς (εγγραφή τακτικού μέλους, εγγραφή αρωγού μέλους ή πραγματοποίηση δωρεάς προς το Σύλλογο) χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν έτερο σκοπό. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω συναλλαγών.

4.Newsletters και συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του παρόντος ιστότοπου, ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο – τηλέφωνο. Ο παρών διαδικτυακός τόπος δύναται να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα, πέραν των newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, και η παρούσα ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την εν λόγω υπηρεσία. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί, οιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει να μη γίνεται αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση: info@osteocare.gr .

Ομοίως, για την ηλεκτρονική επικοινωνία των επισκεπτών/χρηστών με τον παρόντα ιστότοπο, απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων στη διατιθέμενη φόρμα επικοινωνίας: Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) – Όνομα – Επώνυμο – τηλέφωνο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδραση των επισκεπτών/χρηστών με τον ιστότοπο είναι οι εξής :

  • Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή
  • Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα
  • Η ταχύτητα της σύνδεσής ας και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή.
  • Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
  • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Με την συγκατάθεσή των επισκεπτών/χρηστών μπορεί ο Σύλλογος να χρησιμοποιεί τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου για να αποστέλλει προωθητικά μηνύματα, ενημερώσεις ή άλλες υπηρεσίες.

Εκπλήρωση αιτημάτων: Με την συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των επισκεπτών/χρηστών για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες.

  Ο Σύλλογος ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες ότι όλα τα δεδομένα που δηλώνουν οι τελευταίοι, όπου τούτο είναι απαραίτητο, κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται εντός συγκεκριμένου πλαισίου κανόνων ασφαλείας.

10. COOKIES – LINKS

Ο παρών ιστότοπος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη, αποθηκεύοντας ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη κάνει στην ιστοσελίδα μας, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων στον παρόντα ιστότοπο. Επισημαίνεται ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να ρυθμίσει το διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Ακόμη, μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή, ο επισκέπτης/χρήστης δύναται, ανά πάσα στιγμή, να διαγράψει ήδη  αποθηκευμένα cookies.

Περαιτέρω, ο παρών ιστότοπος ή οι συνδεόμενες εφαρμογές διαθέτουν υπερσυνδέσμους προς, και λεπτομέρειες που αφορούν, ιστότοπους τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, η χρήση των υπηρεσιών και προϊόντων των εν λόγω συνδέσμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών μας, και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησής τους στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε σχέση με συναλλαγές με αυτούς, ουδεμία ευθύνη φέρει ο παρών ιστότοπος.

11.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του Συλλόγου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση/ανανέωσή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οιαδήποτε διαφορά προκύψει με τον παρόντα ιστότοπο, την έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εάν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, τούτο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των λοιπών όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Καμία τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσεως της ιστοσελίδας του συλλόγου «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» δεν θα ισχύει παρά μόνο εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών ενσωματωθεί στους παρόντες Γενικούς Όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.osteocare.gr .

12.ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ESHOP

12.1 EΙΣΑΓΩΓΗ

Το https://osteocare.gr/eshop/ είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» και το διακριτικό τίτλο «Πεταλούδα» με Α.Φ.Μ.: 099537037, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (αρ. μητρώου σωματείου: 22395), τηλ. 213 2086698, e-mail: info@osteocare.gr και εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Αθηνάς 10, στην Ελλάδα. Πριν εισέλθουν οι χρήστες/επισκέπτες στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθούν στην ιστοσελίδα , πρέπει να συμβουλευτούν τους κάτωθι δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του Συλλόγου, που βρίσκεται στη άνω ηλεκτρονική διεύθυνση (https://osteocare.gr/eshop/). Οι χρήστες/ επισκέπτες πρέπει να βεβαιωθούν ότι συμφωνούν με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση στην ιστοσελίδα (https://osteocare.gr/eshop/) συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση των χρηστών/επισκεπτών με αυτούς, καθώς και την δέσμευσή τους. Επομένως, σε περίπτωση διαφωνίας , δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή την ιστοσελίδα. Επισημαίνεται και διευκρινίζεται ότι ισχύουν άπαντες οι γενικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας υπό στοιχεία 1 – 11.

12.2. Γενικές προϋποθέσεις

Ο Σύλλογος Πεταλούδα δηλώνει ότι μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να πωλεί προϊόντα προς ενίσχυση των σκοπών του σωματείου στο Μέλος και στον Χρήστη, σύμφωνα πάντα με το σύνολο των όρων χρήσης τόσο της ιστοσελίδας όσο και των όρων πώλησης αλλά και με βάση τους κανόνες που θεσπίζονται από την κείμενη νομοθεσία για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει, πριν προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας, τόσο τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας όσο και τους όρους πώλησης των προϊόντων και αναγνωρίζει το δικαίωμα του Συλλόγου να προβεί σε οποιαδήποτε στάδιο της εξ αποστάσεως αγοράς σε μη ολοκλήρωσή της εάν διαπιστώσει μη τήρηση των όρων από το Χρήστη καθώς και να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή / και αποθετικής ζημίας της εκ της ανωτέρω συμπεριφοράς του Χρήστη.

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι για να προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας και ακολούθως σε κάθε είδους συναλλαγή έχει συμπληρώσει τα 18 του έτη, άλλως υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε σχετική με τα ανωτέρω ενέργεια.

Παρουσίαση-περιγραφή προϊόντων: Όπως ήδη ανωτέρω έχει αναφερθεί ο Σύλλογος Πεταλούδα δύναται μέσω της ιστοσελίδας να εμφανίζει τα προϊόντα της. Ουδόλως δεσμεύεται να παρουσιάζει προς πώληση συνεχώς τα ίδια προϊόντα ή για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιεί τον κατάλογο των εμφανιζομένων προϊόντων με βάση την εμπορική του πολιτική χωρίς ο Χρήστης να δικαιούται να εγείρει εναντίον του οποιαδήποτε αξίωση π.χ. ενδεικτικά για την απόσυρση κάποιου προϊόντος εκ μέρους του Συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος δηλώνει ότι έχει καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος να περιλαμβάνονται με ακρίβεια στην οικεία θέση εμφάνιση του προϊόντος ευκρινώς. Ωστόσο, όπως ήδη ανωτέρω έχει σημειωθεί για τεχνικούς λόγους όπως π.χ. ενδεικτικά λόγω διαφοροποίησης στο πρόγραμμα περιήγησης, στο λογισμικό της συσκευής περιήγησης ή στις διαστάσεις της οθόνης της συσκευής ή για σφάλματα που προκύπτουν από παραδρομή και χωρίς υπαιτιότητα του Συλλόγου δύναται να προκύψουν π.χ. στα χρώματα των προϊόντων ή στη εν γένει αποτύπωσή τους και ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν ευθύνεται προς τούτο ο Σύλλογος. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται στην περιγραφή των προϊόντων να υπάρχουν πληροφορίες για τις διαστάσεις τους. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προϊόντα στο τηλέφωνο 213 2086698 από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 10.30- 14.00 καθώς και στο email: info@osteocare.gr . Περαιτέρω συνιστάται στο Χρήστη, ότι είναι σκόπιμο να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας προτού προβεί σε εκ αποστάσεως αγορά προϊόντος από τον ιστοχώρο στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι έχουν παρεισφρήσει προφανή σφάλματα στον τρόπο εμφάνισης / ή και περιγραφής κάποιου προϊόντος όπως π.χ. ενδεικτικά περιγραφή με μη ορθά χαρακτηριστικά ή ενδεχομένως κάποιο προϊόν φέρεται να διατίθεται σε υψηλή σύμφωνα με τα δείγματα της κοινή πείρας τιμή κλπ. Επιπλέον, ενδέχεται στην ιστοσελίδα να περιλαμβάνονται προϊόντα τρίτων προμηθευτών του Συλλόγου, τα οποία παρουσιάζονται κατά τα χαρακτηριστικά τους και την περιγραφή τους, τη διάστασή τους, με βάση τα στοιχεία που έχουν παραδοθεί στον Σύλλογο από τους προμηθευτές και ως εκ τούτο ο Σύλλογος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.

Διαθεσιμότητα προϊόντων. Ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παραγγελία προϊόντων, που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα πάντα εντός των διαθεσίμων αποθεμάτων για τα οποία θα έχει ενημερωθεί προσηκόντως από τον Σύλλογο.

Έλεγχος και δικαίωμα μη ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο της παραγγελίας π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση παραγγελίας μεγάλης αξίας ή συμπλήρωσης στοιχείων επικοινωνίας ανύπαρκτων ή προφανώς ανακριβών ακόμα δε και σε μη αποδοχή της παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο.

Τιμές προϊόντων. Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Ο Σύλλογος φροντίζει πάντοτε να διασφαλίζει ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχει παραγγείλει ο Χρήστης, θα ενημερωθεί το συντομότερο δυνατόν και θα δοθεί η δυνατότητα να επιβεβαιώσει ο Χρήστης εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσει ο Σύλλογος με τον χρήστη, θα θεωρηθεί ότι η παραγγελία έχει ακυρωθεί και θα επιστραφεί στον Χρήστη στο ακέραιο κάθε ποσό που έχει πληρώσει.
Ο Σύλλογος δεν υποχρεούται να προμηθεύσει τον Χρήστη κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και έχει αποσταλεί με την επιβεβαίωση αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από τον Χρήστη ως λανθασμένη τιμή.
Οι τιμές στην ιστοσελίδα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αμέσως ανωτέρω αναφέρονται, ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες, για τις οποίες έχει ήδη αποσταλεί επιβεβαίωση παραγγελίας και έχει ο Χρήστης εξοφλήσει.

Περαιτέρω, ο Σύλλογος δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται έναντι του Χρήστη για την μη μεταβολή των αναρτημένων τιμών των προϊόντων της ιστοσελίδας. Παράγοντες όπως π.χ. η μεταβολή της εκπτωτικής του πολιτικής, το κόστος κατασκευής των προϊόντων ή αγοράς των προϊόντων από τυχόν προμηθευτή του Συλλόγου, η διάθεση προϊόντων σε προσφορά δύνανται να μεταβάλλουν την τελική τιμή τους.

12.3. Διαδικασία αγοράς.

Ο Χρήστης δύναται να προβεί σε αγορά προϊόντων. Για την αγορά των προϊόντων θα ζητηθούν από το Χρήστη να δηλωθούν κάποια στοιχεία, των οποίων την ακρίβεια και την αλήθεια ο Χρήστης εγγυάται προς τον Σύλλογο και συναινεί με μόνη τη δήλωσή τους στα οικεία πεδία για τη συλλογή και την επεξεργασία τους με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Επισημαίνεται στο Χρήστη ότι για την ορθή και με βάση τις προτιμήσεις του παραγγελία προϊόντων να προβαίνει σε λεπτομερή επισκόπηση – έλεγχο αυτής πριν την αποστολή της στον Σύλλογο, δεδομένου ότι του δίδεται μέσω των βημάτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα η δυνατότητα διορθώσεων αλλά και ακύρωσης της παραγγελίας πριν την αποστολή της.

12.4. Παραγγελία Προϊόντων

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. O αριθμός παραγγελίας σας είναι …………. Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας».

12.5. Αγορά με τηλεφωνική παραγγελία.

Ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι έχει τη δυνατότητα να προβεί και σε τηλεφωνική παραγγελία των προϊόντων, τα οποία επιθυμεί να αγοράσει. Στην περίπτωση αυτή ο Χρήστης συναινεί ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, των ειδικότερων όρων πώλησης, το συνολικό κόστος της παραγγελίας καθώς και τις διευθετήσεις αποστολής και παράδοσης των προϊόντων. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας ο Χρήστης θα απαιτηθεί να δηλώσει ορισμένα στοιχεία και πιο συγκεκριμένα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και αριθμό κινητού τηλεφώνου καθώς και όνομα παραλήπτη της παραγγελίας.

12.6 Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:
• Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορεί ο Χρήστης να πατήσει το κουμπί «Ακύρωση». Κάνοντας «κλικ» σε αυτό διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελίας.

• Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορεί ο Χρήστης να καλέσει στο τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2086698, 6979 25 25 70, 6979 25 10 25 κι ένας συνεργάτης θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας.

12.7. Τρόπος πληρωμής των προϊόντων

Ο Χρήστης προκειμένου να εξοφλήσει το τίμημα των παραγγελθέντων μέσω του ιστοτόπου προϊόντων έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει με χρήση πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών Visa, Mastercard, Maestro με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, μέσω Paypal Express Check καθώς  και με αντικαταβολή. Ειδικότερα:

  1. Πληρωμή με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας: Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης επιθυμεί να εξοφλήσει το τίμημα των προϊόντων μέσω κάρτας από τις αναφερόμενες ανωτέρω, το αντίστοιχο ποσό θα δεσμευθεί και θα ληφθεί από τον Σύλλογο. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι εάν επιλέξει τον ανωτέρω τρόπο πληρωμής ότι υπόκειται σε έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων και η ότι ο Σύλλογος δεν ευθύνεται για την περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η κάρτα και εκ του λόγου αυτού εν συνεχεία δεν είναι εφικτή η αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων. Ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών στον ιστοχώρο διεξάγονται με τη χρήση του συστήματος πληρωμών της τράπεζας Alpha Bank. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία της κάρτας του Χρήστη στα πλαίσια της ασφαλούς χρήσης της και διεξαγωγής των πληρωμών, κρυπτογραφούνται. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι σε περίπτωση τυχόν δέσμευσης ποσού, για το οποίο τελικά δεν ολοκληρώνεται η πώληση προϊόντος π.χ. λόγω μη διαθεσιμότητας του προϊόντος θα επιστρέφεται στο Χρήστη το ποσό που κατέβαλε. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης που θα επιλέξει την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ο οποίος είναι και ο κάτοχός της, υποχρεούται να είναι παρόν κατά την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας και να έχει διαθέσιμη την πιστωτική κάρτα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας του Χρήστη. Αν ο εκδότης της κάρτας του Χρήστη δεν εγκρίνει την πληρωμή, ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα είναι δυνατή η σύναψη σύμβαση πώλησης προϊόντων με τον Χρήστη.

II. Πληρωμή με αντικαταβολή.

Πληρωμή του οφειλόμενου ποσού στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της συνεργαζόμενης με τoν Σύλλογο εταιρείας courier/ταχυμεταφορών με την παράδοση της παραγγελίας στην ορισμένη από τον Χρήστη διεύθυνση παράδοσης. Υπάρχει επιβάρυνση 2,50€ στις παραγγελίες με αντικαταβολή. Ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι η πληρωμή με αντικαταβολή είναι δυνατή για τις περιπτώσεις παράδοσης εντός της Ελλάδας παραγγελθέντων προϊόντων.

III. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης επιθυμεί να εξοφλήσει το τίμημα με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τότε δύναται να προβεί σε κατάθεση του ποσού στους εξής λογαριασμούς:

Τράπεζα Πειραιώς

Αρ. Λογ: 6435010061090

ΙΒΑΝ: GR 50 0171 4350 0064 3501 0061 090

Δικαιούχος: Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα

Alpha Bank

Αρ. Λογ: 148 00 2320 0032 74

IBAN: GR08 0140 1480 1480 0232 0003 274

Δικαιούχος: Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα

Εν συνεχεία, ο Χρήστης θα πρέπει να αποστείλει την καταθετήρια απόδειξη του ποσού της παραγγελίας, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το όνομά του, μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@osteocare.gr.

O Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι στην περίπτωση που επιλέξει την πληρωμή με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό υποχρεούται να καταθέσει το ποσό της παραγγελίας εντός χρονικού διαστήματος δέκα ημερών από την ημέρα που θα προβεί στην παραγγελία του προϊόντος αλλιώς ο Σύλλογος θα ακυρώνει την παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι η έναρξη της διαδικασίας αποστολής της παραγγελίας στην περίπτωση κατάθεσης του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό έχει ως προϋπόθεση την προηγούμενη κατάθεση του ποσού εκ μέρους του Χρήστη, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

iv. Πληρωμή μέσω Paypal. O Χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το ποσό των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει μέσω του συστήματος πληρωμών Paypal, σύμφωνα με τους ειδικότερους οριζόμενους όρους περί πληρωμής από το ως άνω σύστημα.

V. Πληρωμή στα γραφεία του Συλλόγου Πεταλούδα. Εφόσον έχετε επιλέξει να παραλάβετε την παραγγελία σας από την έδρα του Συλλόγου, έχετε και τη δυνατότητα να πληρώσετε για την παραγγελία σας, μετρητοίς, τη στιγμή της παραλαβής (Αθηνάς 10, 14561 Κηφισιά, Αθήνα). Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο info@osteocare.gr ή καλέστε στο 2132086698.

Όλες οι παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεωτικών συμμετοχών, είναι πληρωτέες σε Ευρώ. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του χρήστη της ιστοσελίδας. Ο Σύλλογος ενημερώνει τον Χρήστη ότι ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει να εξοφλήσει δύναται να υπάρξει πιθανότητα επιβάρυνσης με έξοδα πληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τραπεζική χρέωση που μπορεί να προκύψει είναι πληρωτέα από τον χρήστη που πραγματοποιεί τη συναλλαγή. Κάθε ληξιπρόθεσμο μη καταβληθέν ποσό θα τοκίζεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια του ηλεκτρονικού καταστήματος και θα εφαρμόζεται άμεσα δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία τιμολόγησης ή άμεσα μετά την κοινοποίηση απόρριψης της τραπεζικής πληρωμής. Επιπρόσθετα, το ηλεκτρονικό κατάστημα https://osteocare.gr/eshop/ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο αγοραστής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της ιστοσελίδας https://osteocare.gr/eshop/ .

vi. Πληρωμή σε περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών. Ο Σύλλογος ενημερώνει τον Χρήστη ότι στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών δύναται να χρησιμοποιεί ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και την αντικαταβολή.

12.8. Διαδικασία αποστολής και παράδοσης προϊόντων.

I. Τρόπος αποστολής και παράδοσης προϊόντων. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται μέσω της συνεργαζόμενης με τον Σύλλογο εταιρείας ταχυμεταφορών και πιο συγκεκριμένα με την Speedex στη δηλωθείσα διεύθυνση από το Χρήστη στο οικείο πεδίο των στοιχείων της παραγγελίας. Για τις παραδόσεις στο εξωτερικό η παράδοση θα γίνεται μέσω της εταιρίας DHL. Η παραγγελία θα παραδίδεται στον αποδέκτη της κατόπιν προηγούμενης επίδειξης του αποδέκτη της παραγγελίας της αστυνομικής του ταυτότητας στον εκάστοτε εκπρόσωπο της εταιρείας ταχυμεταφορών.

II. Χρόνος παράδοσης προϊόντων. Η παράδοση των προϊόντων μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών πραγματοποιείται στη δηλωθείσα διεύθυνση αλληλογραφίας εκ μέρους του Χρήστη από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9:00 -17:00 (για Αττική). Ο Σύλλογος παραδίδει τα προϊόντα εντός 1 έως 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός, αφορά τις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με περιπτώσεις (καιρικές συνθήκες, δυσπρόσιτες περιοχές, απεργίες, αργίες, λόγοι ανωτέρας βίας). Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο/άμεσα διαθέσιμο, ο Χρήστης θα ενημερωθεί εγκαίρως για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Για την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής Εταιρείας.

III. Έξοδα αποστολής. Ο Σύλλογος ενημερώνει τον Χρήστη ότι τη δαπάνη για τα έξοδα αποστολής των παραγγελθέντων προϊόντων εντός Ελλάδος την αναλαμβάνει ο Χρήστης. Συγκεκριμένα, το κόστος αποστολής ανέρχεται στα 5€ για αποστολές εντός Ελλάδας. Για τα προϊόντα που θα παραδίδονται στο εξωτερικό η δαπάνη παράδοσης είναι δεκαπέντε ευρώ (20€) την οποία υποχρεούται να καταβάλλει ο Χρήστης. Η πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ισχύει μόνο για παραλαβή από κατάστημα της SPEEDEX.

V. Ενημέρωση για την παραγγελία. Ο Χρήστης θα λαμβάνει ενημέρωση για την αποστολή της παραγγελίας. Ο Σύλλογος σε περίπτωση οποιασδήποτε έκτακτης αλλαγής σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας δύναται να ενημερώσει τον Χρήστη με κάθε πρόσφορο τρόπο μέσω των δηλωθέντων από αυτόν στοιχείων επικοινωνίας.

12.9 Τόπος παράδοσης.

Ο Σύλλογος ενημερώνει τον Χρήστη ότι για τις παραδόσεις εντός Ελλάδος έχει τις ακόλουθες δυνατότητες για παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων:

● Παράδοση στη δηλωθείσα διεύθυνση αλληλογραφίας από τον Χρήστη.

● Παράδοση στο δηλωθέν κατά την υποβολή της παραγγελίας κατάστημα Speedex. Για την παραλαβή θα ενημερωθεί προηγουμένως με αποστολή ενημερωτικού μηνύματος μέσω του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει.

● Παράδοση στην επιλεγείσα κατά την υποβολή της παραγγελίας έδρα του Συλλόγου, εφόσον τούτο είναι εφικτό. Για την παραλαβή από την έδρα του Συλλόγου, ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι η παραγγελία θα παραμένει για 10 εργάσιμες ημέρες στην έδρα του. Μετά την παρέλευση κι αυτού του χρονικού διαστήματος η παραγγελία θα ακυρώνεται και τα προϊόντα διατίθενται πάλι προς πώληση.

12.10 Λοιποί όροι παράδοσης.

α. Ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο εκπρόσωπος της Speedex δεν κατορθώσει να ανεύρει τον αποδέκτη της παραγγελίας θα επιχειρήσει την παράδοση μια επιπλέον φορά και εν συνεχεία η παραγγελία θα παραμένει για 10 ημερολογιακές ημέρες στο κεντρικό κατάστημα της περιοχής. Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήματος η παραγγελία θα ακυρώνεται και θα επιστρέφεται στον Σύλλογο.

β. Ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη επίτευξη ή τη μη παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων στην περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης δεν έχει δηλώσει ορθά στοιχεία επικοινωνίας.

γ. Ο Σύλλογος ενημερώνει το Χρήστη ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παράδοση των προϊόντων, εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται ανωτέρω. Αυτό όμως υπάρχει περίπτωση να μην είναι εφικτό πάντα για λόγους που δεν ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης της όπως π.χ. καιρικές συνθήκες, απεργίες, καθυστέρηση από την πλευρά της εταιρίας ταχυμεταφορών αλλά και παράδοση σε περιοχές πιο δύσκολα προσεγγίσιμες κλπ οπότε και ο Χρήστης θα ενημερωθεί περί αυτού και ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος, όπως ήδη έχει αναφερθεί, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη να τροποποιεί στο σύνολο του τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων καθώς και το χρόνο παράδοσης και ο Χρήστης το αποδέχεται.

δ. Σε περίπτωση που τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο Χρήστης δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας έως και 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της ολοκλήρωσής της, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Χρήστη. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.
Σημειώνεται ότι εάν, μετά την πάροδο 30 ημερών από την στιγμή που η παραγγελία είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συλλόγου, θα θεωρήσει ο Σύλλογος ότι ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει τη σύμβαση πώλησης και η σύμβαση θα θεωρείται λήξασα. Σαν αποτέλεσμα της λήξης της σύμβασης, θα επιστραφεί στον Χρήστη κάθε πληρωμή που έλαβε ο Σύλλογος από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που τυχόν έχει επιλέξει ο Χρήστης άλλη μέθοδο παράδοσης από την βασική). Ωστόσο, τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της σύμβασης μπορεί να έχουν ψηλότερο κόστος, με το οποίο επιβαρύνεται ο Χρήστης.

ε. Ο Σύλλογος ενημερώνει τον Χρήστη ότι εάν επιθυμεί οποιαδήποτε ειδική διαχείριση σχετικά με το χρόνο παράδοσης των προϊόντων, ώστε αυτά να παραδοθούν σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία θα πρέπει να ενημερώσει προσηκόντως τον Σύλλογο τηλεφωνικά ή μέσω e-mail στο info@osteocare.gr.

12.11 Δικαιώματα Χρήστη

I. Αρχείο παραγγελιών. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανεύρει τα στοιχεία της παραγγελίας του και προς τούτο ο Σύλλογος διατηρεί σχετικό αρχείο.

II. Ο Σύλλογος ενημερώνει τον Χρήστη ότι έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση ή τη διόρθωση προϊόντος ή να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων στην περίπτωση κατά την οποία λείπει συνομολογημένη ιδιότητα στο προϊόν ή διαπιστωθεί πραγματικό ελάττωμα, σύμφωνα πάντα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 534 ΑΚ. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος επιφυλάσσεται τόσο για το δικαίωμα του να ελέγξει και να διαπιστώσει την τυχόν έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ή/και την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος αλλά και κάθε άλλο δικαίωμά της.

12.12 Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων.

Δικαίωμα επιστροφής προϊόντων λόγω υπαναχώρησης από την πώληση.

Ο Σύλλογος ενημερώνει τον Χρήστη ότι έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν το οποίο αγόρασε από τον ιστότοπο με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και την περιγραφόμενη κατωτέρω διαδικασία υπό την προϋπόθεση ταυτόχρονης επιστροφής και του σχετικού παραστατικού αγοράς.

1.Δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας χωρίς να αναφέρει τους λόγους:

– Εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν αποκτήσει τη φυσική κατοχή του προϊόντος το οποίο έχει αγοράσει.

Εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακώ ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν αποκτήσει τη φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος το οποίο έχει αγοράσει, σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από το «Χρήστη» με μια παραγγελία και παραδιδομένων χωριστά.

– Εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί από αυτόν αποκτήσει τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια.

2. Τρόπος άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης: Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει από την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει εντός της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης του Συλλόγου και της επιστροφής του προϊόντος μαζί με το σχετικό παραστατικό αγοράς. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εντός της άνω προθεσμίας αποκλειστικά εγγράφως με την αποστολή από τον Χρήστη της δήλωσης υπαναχώρησης είτε μέσω φαξ είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail στη διεύθυνση www.osteocare.gr είτε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας. Η ενημέρωση του Συλλόγου για την υπαναχώρηση από την αγορά εκ μέρους του Χρήστη αποδεικνύεται μόνο με την αποστολή εκ μέρους του (δια των άνω τρόπων δηλαδή είτε μέσω φαξ ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail στη διεύθυνση www.osteocare.gr είτε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας) επιβεβαίωσης της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτή, δεν προβλέπεται το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις εξής εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις:
1) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.
2) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
3) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
4) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
5) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
6) Σημειώνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν προβλέπεται για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μικρότερες του ποσού των 30,00 ευρώ (αρ. 3α παρ. 4 Ν. 2251/1994).

12.13 Υποχρεώσεις Χρήστη.

Α. Προθεσμία επιστροφής προϊόντων. Ο Χρήστης που αποφασίζει να κάνει χρήση του ως άνω δικαιώματος υπαναχώρησης έχει υποχρέωση να επιστρέψει το προϊόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από τη ημέρα που ανακοίνωσε, σύμφωνα με την προπεριγραφόμενη διαδικασία στον Σύλλογο την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα πώληση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο Χρήστης επιστρέψει το προϊόν πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

Β. Τα προϊόντα που θα επιστραφούν στον Σύλλογο δεν θα πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, φθαρμένα ή να έχουν δεχθεί καθοιονδήποτε τρόπο επέμβαση ή αλλοίωση από τον Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση όλα τα προϊόντα που πωλεί ο Σύλλογος μέσω του διαδικτυακού χώρου φέρουν ένα ειδικό καρτελάκι που είναι απαραίτητο να μην έχει αφαιρεθεί ή έχουν ορισμένη συσκευασία που επίσης πρέπει να έχει διατηρηθεί, προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή του εκάστοτε προϊόντος. Ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει μαζί με το προϊόν και την απόδειξη αγοράς.

Γ. O Χρήστης πρέπει να διαχειριστεί το προϊόν με τέτοιο τρόπο που να ταιριάζει στη χρήση του και επομένως να μην προκαλέσει οποιαδήποτε μορφή αλλοίωσης σε αυτό, γεγονός το οποίο θα έχει σαν συνέπεια την ενδεχόμενη μη αποδοχή της επιστροφής του. Ο Σύλλογος ενημερώνει τον Χρήστη ότι το προϊόν είναι απαραίτητο να επιστρέφεται στην αρχική του συσκευασία και χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης του άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του.

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με τον Σύλλογο.

12.14. Υποχρεώσεις Συλλόγου

Α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους χρήσης, ο Σύλλογος θα επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον Χρήστη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στην οικεία παράγραφο.

Β. Ο Σύλλογος κατά παρέκκλιση των ανωτέρω δεν υποχρεούται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης που κατέβαλε ο Χρήστης, εάν ο Χρήστης είχε επιλέξει τρόπο με επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από τον φθηνότερο τυποποιημένο που προσφέρει ο Σύλλογος.

Γ. Ο Σύλλογος θα επιστρέψει τα χρήματα στο Χρήστη με τη χρήση των ιδίων μέσων πληρωμής, που ο Χρήστης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή και πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία για τις σχετικές συναλλαγές. Ειδικά στην περίπτωση της αντικαταβολής και της καταθέσεως σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη. Το λογαριασμό θα τον έχει υποδείξει ο Χρήστης και θα τον έχει συμπληρώσει στο κείμενο της δήλωσης υπαναχώρησης. Περαιτέρω στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας και εφόσον μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://osteocare.gr/eshop/ το τίμημα από την Τράπεζα, το ηλεκτρονικό κατάστημα https://osteocare.gr/eshop/ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την επιμέρους σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://osteocare.gr/eshop/ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο χρήστης είχε επιλέξει την δυνατότητα παραλαβής και πληρωμής των προϊόντων από τα γραφεία του Συλλόγου, η επιστροφή θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το γραφείο στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος.

Δ. Ο Σύλλογος θα αποστείλει την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών στη δηλωθείσα διεύθυνση επικοινωνίας του Χρήστη, προκειμένου να παραλάβει το επιστραφέν προϊόν. Για τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων από το εξωτερικό ο Χρήστης επιβαρύνεται ο ίδιος με τις δαπάνες επιστροφής του προϊόντος.

12.15 Δικαίωμα επιστροφής προϊόντων λόγω υπαναχώρησης από αγορά ελαττωματικού προϊόντος. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ο Χρήστης, έχει σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί πώλησης των άρθρων 534 ΑΚ, δικαίωμα αντικατάστασης ή διόρθωσης του προϊόντος ή υπαναχώρησης από την πώληση ή μείωσης του τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματά της και κυρίως του ελέγχου περί υπάρξεως ή μη του υποδειχθέντος από το Χρήστη ελαττώματος ή συνομολογημένης ιδιότητας του επιστραφέντος προϊόντος.

Το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Στις περιπτώσεις επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων του παρόντος όρου, ο χρήστης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων προς το ηλεκτρονικό κατάστημα και το ηλεκτρονικό κατάστημα βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο ή η αντικατάστασή του. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος όρου, η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε με παράδοσή τους στο γραφείο του Συλλόγου είτε μέσω αποστολής τους με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εφόσον αυτά είχαν αποσταλεί ταχυδρομικά.

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• να επικοινωνήσει ο Χρήστης την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το ηλεκτρονικό κατάστημα και

• το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί

• το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)


Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός των προβλεπομένων σε κάθε περίπτωση προθεσμιών σύμφωνα με τον παρόντα όρο, τότε ο Σύλλογος δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

Ο χρήστης ευθύνεται να αποζημιώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης ή αν τα επέστεψε κατεστραμμένα ή ελλιπή. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα και χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πρόθυμο να ενημερώσει τον χρήστη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή επιστροφής κατεστραμμένων ή ελλιπών προϊόντων, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, καθώς και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

12.16Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται στον Χρήστη από τη στιγμή που ο Χρήστης ή κάποιο τρίτο μέρος που έχει ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια του Χρήστη είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά του Συλλόγου όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους (όπως αυτή ορίζεται παραπάνω) αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.

12.17 Ειδικές Διατάξεις

α. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και της ιθαγένειας του χρήστη-επισκέπτη, ρητώς συμφωνείται ότι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο και μόνον και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Κάθε επίδοση στα πλαίσια δικαστικής διένεξης ή αναγκαία επικοινωνία του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται σύμφωνα με τα προσωπικά στοιχεία που έχει δηλώσει ο χρήστης / επισκέπτης κατά την εγγραφή του ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνία του με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους δεν συνιστά σιωπηρή παραίτηση ή ρητή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσία ή δικαίωμα αποζημιώσεως που ορίζει ο νόμος, καθώς το ηλεκτρονικό κατάστημα δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά οποτεδήποτε σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χρήσιμο για την διαφύλαξη των συμφερόντων του.

β. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων είναι έγγραφη και μόνο έτσι αποδεικνύεται. Ο Σύλλογος έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να καταργεί μέρος ή/και το σύνολο των παρόντων όρων και ο Χρήστης υποχρεούται πριν την οποιαδήποτε περιήγησή του στον ιστότοπο να ανατρέχει σε αυτούς.

γ. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση ακυρωθεί μερικά ή ολικά με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, κατά το μέρος που δεν ακυρώνεται παραμένει ισχυρή, δεσμευτική και εφαρμοστέα.

δ. Ο Σύλλογος ενημερώνει τον Χρήστη ότι με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που προκύπτουν στα πλαίσια σύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπόρου εγκαταστημένου στην Ευρωπαϊκή ένωση. Επομένως, ο Χρήστης σε περίπτωση που πραγματοποιήσει κάποια αγορά μέσω της Ιστοσελίδας και έχει οποιαδήποτε διαφορά ως καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να καταφύγει στην επίλυση της προς το σκοπό αυτό λειτουργούσα πλατφόρμα στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL δυνάμει της υπ.αριθ.7033οικ/2015 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’/1421-9 Ιουλίου 2015 ) ορίζεται ως σημείο επαφής Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) ο Συνήγορος του Καταναλωτή – Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, ΤΚ 11471, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας.+30 2106460862 +30 210 646081814, fax +30 2106460784, email: info@eccgreece.gr ). Περαιτέρω σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης επιθυμεί να επιλύσει την όποια διαφορά του μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τη διαδικασία αυτή από τη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή μέσω του διαδικτυακού χώρου http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html

ε. Εάν οι επισκέπτες/χρήστες έχουν οποιαδήποτε απορία ή χρειάζονται κάποια διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση της «Ιστοσελίδας», μπορούν να επικοινωνούν με τον Σύλλογο τηλεφωνικά στο 213 2086698 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@osteocare.gr .

Με το παρόν δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου/προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος https://osteocare.gr/eshop/ .