Όροι Χρήσης

1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο παρών ιστότοπος (www.osteocare.gr) αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» και το διακριτικό τίτλο «Πεταλούδα». Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου συνάδουν άμεσα με την προώθηση των καταστατικών σκοπών του ανωτέρω σωματείου, οι οποίοι συνίστανται στα ακόλουθα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού: Σκοπός του σωματείου είναι η ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα της οστεοπόρωσης και της οστεοαρθρίτιδας στην Ελλάδα, η παροχή υποστήριξης, πληροφοριών και συμβουλών σε ανθρώπους που πάσχουν από οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα και άλλες σκελετικές παθήσεις και το οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να λαμβάνουν πληροφόρηση για ιατρικά θέματα με κοινωνικές προεκτάσεις, η διάδοση των πλέον σύγχρονων πληροφοριών (σε όλους τους ενδιαφερόμενους) σχετικά με τις τρέχουσες μεθόδους πρόληψης και θεραπείας καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχα σωματεία και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Η χρήση της ιστοσελίδας www.osteocare.gr  του μη κερδοσκοπικού Συλλόγου «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας του, τους οποίους παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τους Γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας παρακαλείσθε να διακόψετε την χρήση της.

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει πληροφορίες ιατρικής φύσεως που έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν είναι εξαντλητικές και δε δύνανται επ’ ουδενί να υποκαταστήσουν τη συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία του προσωπικού σας ιατρού.

Η χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας www.osteocare.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικους επιτρέπεται μόνο με την ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους.

2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε, να ανανεώνει ή να καταργεί τμήμα ή το σύνολο των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων παροχής των υπηρεσιών του. Ενόψει τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει, κάθε φορά, το περιεχόμενο των συγκεκριμένων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της πλοήγησης/χρήσης στον παρόντα ιστότοπο, ακόμη και μετά την τυχόν διενέργεια τροποποιήσεων, ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων αυτών όρων.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και η σχετική πρόσβαση ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς για την πληρωμή των οποίων βαρύνεται αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου ο επισκέπτης/χρήστης. 

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, μονομερώς και κατά βούληση, προσωρινά ή μόνιμα, εν μέρει ή εν όλω, τις υπηρεσίες που παρέχει και τον τρόπο λειτουργίας αυτών, άνευ προειδοποιήσεως προς τους επισκέπτες/χρήστες.

5.ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας www.osteocare.gr  μπορούν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση τους ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα ή / και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και / ή την ποιότητα των περιεχομένων στις εν λόγω ιστοσελίδες. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί ιδιοκτησία του Συλλόγου «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα ονόματα, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα, λογότυπα, εικόνες, βίντεο, εμπορικά σήματα και εν γένει όλα τα αρχεία αυτού του ιστότοπου καθώς και τα κατατεθειμένα σήματα και τα σήματα υπηρεσιών προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και η έκθεσή τους στην ιστοσελίδα «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, downloading, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του παρόντος ιστοτόπου.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική, και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Τα άρθρα ιατρικού περιεχομένου που έχουν συνταχθεί από ιατρούς – συνεργάτες του Συλλόγου, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία των συντακτών τους, το δικαίωμα ωστόσο δημοσιεύσεως παραχωρείται στον παρόντα ιστότοπο. Καθ’ όμοιο τρόπο, τα κείμενα που αποτυπώνουν προσωπικές ιστορίες/μαρτυρίες γυναικών (μελών ή εθελοντριών του Συλλόγου) με εμπειρία κάποιου σκελετικού προβλήματος και οι συνοδεύουσες αυτά προσωπικές φωτογραφίες των εν λόγω φυσικών προσώπων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους, η παρούσα ωστόσο ιστοσελίδα ασκεί το δικαίωμα δημοσιεύσεώς τους, κατά ρητή παραχώρηση και συγκατάθεσή τους προς τούτο.

7.ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, και ιδιαίτερα στο νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993),  χορηγεί στον επισκέπτη/χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες οι επισημειώσεις, που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) ο επισκέπτης/χρήστης δε δύναται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν ή μετά από προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια του παρόντος ιστότοπου.

8.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ (DISCLAIMER)

8.1 Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί ευθύνης διαδικτύου

Η παρούσα ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια αυτού και την απουσία ενδεχόμενων σφαλμάτων. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, και συνακόλουθα δεν ευθύνεται (ούτε καν εξ αμελείας) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την χρήση του παρόντος ιστότοπου, καθότι, ως ήδη ελέχθη, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει πάντα να αναζητά τη συμβουλή και γνώση του προσωπικού του ιατρού για τη λήψη απόφασης σε συγκεκριμένο ιατρικό ζήτημα. Επίσης, ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας προκληθεί σε επισκέπτες/χρήστες του ή τρίτους, από αιτία που ανάγεται στη λειτουργία ή μη, τη χρήση του ιστότοπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Περαιτέρω, η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Επομένως, ο ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές ή φθορές οιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του. Άλλωστε, μολονότι ο παρών ιστότοπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς πλοήγησης των επισκεπτών/χρηστών στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του, υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, δε δύναται σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί ότι το ίδιο το site ή οιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή έτερα επιζήμια συστατικά.

8.2 ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.osteocare.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες του εσωτερικού , ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/ και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή / και παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη κάθε είδους στην ιστοσελίδα , στον Σύλλογο ή σε οποιοδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου  για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.osteocare.gr αποδέχονται ότι δε θα την χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση ,  αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, εκβιαστικό , σκανδαλώδες , πορνογραφικό , αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ρατσιστικό , εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη ν νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, μιμείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή προβαίνει σε ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη ή παραπλανεί αναφορικά με την σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη/χρήστη με κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο , περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά ως τακτικό ή αρωγό μέλος στο Σύλλογο ή να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά μία δωρεά κατά τα ανωτέρω, συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον παρόντα ιστότοπο στις σχετικές φόρμες επικοινωνίας και β) να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη, στην περίπτωση που ο χρήστης δώσει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που θα του ζητηθούν.

8.3 Διαφήμιση

Ο παρών ιστότοπος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, που ενυπάρχουν σε αυτόν. Αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των διαφημίσεων είναι ο διαφημιζόμενος. Η ιστοσελίδα δεν έχει, δε, καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

11.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του Συλλόγου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση/ανανέωσή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οιαδήποτε διαφορά προκύψει με τον παρόντα ιστότοπο, την έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών. Εάν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, τούτο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των λοιπών όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Καμία τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσεως της ιστοσελίδας του συλλόγου «Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα» δεν θα ισχύει παρά μόνο εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών ενσωματωθεί στους παρόντες Γενικούς Όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.osteocare.gr .